Oferta Logopedyczna

Diagnoza logopedyczna ma na celu przeprowadzenie szeregu badań dotyczących sprawdzenia artykulacji poszczególnych głosek, oceny budowy i sprawności narządów artykulacyjnych oraz słuchu fonematycznego. Wnioski z przeprowadzonych badań rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują w formie opisowej, w której zawarte są również informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń w rozwoju mowy.

Konsultacja logopedyczna prowadzona jest dla rodziców/ opiekunów, którzy zaobserwowali dysfunkcję w mowie dziecka. Mogą oni poznać przyczyny konkretnego zaburzenia oraz możliwości terapii.

Logorytmika jest połączeniem terapii logopedycznej z rytmiką, które oddziałują na sferę słuchowo – ruchową dziecka. Głównym elementem w ćwiczeniach logorytmicznych jest rytm.

Terapia ręki skupia się na usprawnianiu przede wszystkim motoryki małej oraz udoskonaleniu sprawności ruchowej kończyny górnej.

Badanie lateralizacji – określenie przewagi jednej strony ciała nad drugą w trakcie wykonywania czynności. Prawidłowo określona lateralizacja może zapobiec specyficznym trudnościom w nauce ( np. dysleksji czy dysgrafii)

Terapia logopedyczna ma za zadanie usprawnienie funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie wad wymowy. Najczęściej poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz ćwiczeń słuchu fonematycznego i fonemowego.

Masaż logopedyczny to metoda wspierająca pracę narządów artykulacyjnych oraz regulująca napięcie mięśniowe. Poprzez manualną stymulację wykonuje się dociski, uciski, rozcieranie, ruchy wibracyjne okolic /stref oralnych twarzy.

Terapia behawioralna stosowana jest w celu zniwelowania zachowań niepożądanych, aspołecznych, rozwijania umiejętności deficytowych. Wspiera dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Terapia pedagogiczna jest szeregiem kompleksowych działań pedagogicznych, które zmierzają do stworzenia dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju oraz niwelowania nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Zajęcia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę pisania, rysowania i stymulują polisensorycznie, tzn. oddziałują na wszystkie zmysły dziecka. Doskonalą orientację w schemacie ciała i orientację przestrzenną.


Wszystkie zajęcia dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.