OFERTA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna ma na celu przeprowadzenie szeregu badań dotyczących sprawdzenia artykulacji poszczególnych głosek, oceny budowy i sprawności narządów artykulacyjnych oraz słuchu fonematycznego. Wnioski z przeprowadzonych badań rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują w formie opisowej, w której zawarte są również informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń w rozwoju mowy.

Konsultacja logopedyczna prowadzona jest dla rodziców/ opiekunów, którzy zaobserwowali dysfunkcję w mowie dziecka. Mogą oni poznać przyczyny konkretnego zaburzenia oraz możliwości terapii.

Logorytmika jest połączeniem terapii logopedycznej z rytmiką, które oddziałują na sferę słuchowo – ruchową dziecka. Głównym elementem w ćwiczeniach logorytmicznych jest rytm.

Terapia ręki skupia się na usprawnianiu przede wszystkim motoryki małej oraz udoskonaleniu sprawności ruchowej kończyny górnej.

Badanie lateralizacji – określenie przewagi jednej strony ciała nad drugą w trakcie wykonywania czynności. Prawidłowo określona lateralizacja może zapobiec specyficznym trudnościom w nauce ( np. dysleksji czy dysgrafii)

Terapia logopedyczna ma za zadanie usprawnienie funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie wad wymowy. Najczęściej poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz ćwiczeń słuchu fonematycznego i fonemowego.

Masaż logopedyczny to metoda wspierająca pracę narządów artykulacyjnych oraz regulująca napięcie mięśniowe. Poprzez manualną stymulację wykonuje się dociski, uciski, rozcieranie, ruchy wibracyjne okolic /stref oralnych twarzy.

Terapia behawioralna stosowana jest w celu zniwelowania zachowań niepożądanych, aspołecznych, rozwijania umiejętności deficytowych. Wspiera dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Terapia pedagogiczna jest szeregiem kompleksowych działań pedagogicznych, które zmierzają do stworzenia dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju oraz niwelowania nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Zajęcia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę pisania, rysowania i stymulują polisensorycznie, tzn. oddziałują na wszystkie zmysły dziecka. Doskonalą orientację w schemacie ciała i orientację przestrzenną.


Wszystkie zajęcia dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

mgr Karolina Witek

Pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda (w trakcie dyplomowania), terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Współpracuje z instytucjami oświatowymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dziećmi ze spektrum autyzmu. Jej pasją jest wspieranie rozwoju dzieci, dlatego też nieustannie stara się dokształcać, poszukując nowych, ciekawych metod pracy, aby zajęcia zawsze były efektywne, ciekawe i pełne uśmiechu.